Elektrownia biogazowa

Planowana przez Naszą Spółkę elektrownia do napędzania bloku energetycznego wykorzystywać będzie metan, który jest głównym składnikiem, powstałego w procesie fermentacji metanowej, biogazu.

Technologia i środowisko

Koncepcja technologiczna tej inwestycji opiera się na znanej i stosowanej już szeroko w Europie (Niemcy, Austria, Holandia) technologii NaWaRo, co znaczy „źródła odnawialne”.

Regulacje prawne

Zakres prawny działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej reguluje Ustawa Prawo Energetyczne. Zgodnie z art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Regulacje prawne

Zakres prawny działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej reguluje Ustawa Prawo Energetyczne. Zgodnie z  art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne każda działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii bez względu na wielkość mocy zainstalowanej źródła, czy też ilości energii wyprodukowanej w tym źródle podlega koncesjonowaniu.

Prawo energetyczne daje przyszłym producentom energii możliwość uzyskania promesy koncesji. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy, prawo do ubiegania się o wydanie promesy koncesji posiada każdy, kto zamierza prowadzić działalność polegającą na: wytwarzaniu, przetwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie paliwami i energią podlegających koncesjonowaniu. Promesa stanowi swego rodzaju przyrzeczenie udzielenia koncesji i w okresie ważności promesy Urząd Regulacji Energetyki (URE) nie może odmówić udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie, chyba że uległ zmianie stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy (art. 43 ust. 4 ustawy). Treść tej ustawy dostępna jest na stronie www.ure.gov.pl

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił informacji na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne, w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2009. Według obliczeń cena ta  osiągneła poziom 197,21 zł/MWh.

                                                                                                                                                              źródło :  www.ure.gov.pl

Copyright © 2010 Bioenergia Polska
Wszelkie prawa zastrzezone / All rights reserved