Elektrownia biogazowa

Planowana przez Naszą Spółkę elektrownia do napędzania bloku energetycznego wykorzystywać będzie metan, który jest głównym składnikiem, powstałego w procesie fermentacji metanowej, biogazu.

Technologia i środowisko

Koncepcja technologiczna tej inwestycji opiera się na znanej i stosowanej już szeroko w Europie (Niemcy, Austria, Holandia) technologii NaWaRo, co znaczy „źródła odnawialne”.

Regulacje prawne

Zakres prawny działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej reguluje Ustawa Prawo Energetyczne. Zgodnie z art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Opis projektu

Projekt realizowany jest dwuetapowo, gdzie etap pierwszy polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych , a etap drugi na pracach rozwojowych. Etap pierwszy wykonywany jest za pomocą  sześciu zadań.  W ramach zadania pierwszego opracowywana jest ogólna koncepcja i wykonanie wstępnej wersji linii badawczej nawozu. W zadaniu drugim przeprowadzana jest analiza zmian składu pofermentu suchego i ciekłego zachodzących w perspektywie czasu. Zadania trzecie polega na  wykonaniu analizy glebowowej w wybranych lokalizacjach badawczych przed i po zastosowaniu wstępnych wersji nawozu. Zakres prac badawczych w ramach zadania czwartego obejmuje analizę upraw celowych po zastosowaniu wstępnych wersji nawozu. Analizie poddaną rośliny uprawiane przy wykorzystaniu wyłącznie wstępnych wersji nawozu BioNaw wersja 1, BioNaw wersja 2 i BioNaw wersja 3. Kolejne zadanie opiera się na przeprowadzeniu analizy biochemicznej wstępnych wersji nawozu. Ostatnie zadanie w tym etapie projektu polega na tym, aby  w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań 1-5 dokonać  korekty linii produkcyjnej nowego nawozu. Efektem przeprowadzonych badań będzie opis technologiczny innowacyjnej technologii do produkcji nawozu. W ramach prowadzonych badań powstanie prototyp nowego nawozu, który będzie uzyskiwał dopuszczenie nawozowe.

Analizy zostaną wykonane przez Specjalistyczny Zespół Wikana Bioenergia, który dedykowany jest do prac w ramach niniejszego projektu badawczego. W celu weryfikacji prawidłowości założeń przyjętych na etapie projektowania zostaną zakupione usługi doradcze firmy zewnętrznej. 

Copyright © 2010 Bioenergia Polska
Wszelkie prawa zastrzezone / All rights reserved